Learn a Language

We will help you take the step in learning a new language. Our professionals are selectively chosen to make sure you have a great learning experience and get to where you want to be. When enrolling we accommodate your schedule by letting you choose to take one two hour session or two one hour sessions per a week. These sessions are live so we ask that you follow your schedule through out the duration.


Languages Offered:

 • English

 • Haitian Creole

 • Spanish


Cost:

 • $500 for one language

 • $800 for two languages

Aprann Yon Lang

N ap ede w pran etap sa a nan aprann yon lòt lang. Pwofesyonèl nou yo chwazi selektivman asire w ke ou gen yon gwo eksperyans aprantisaj epi pou yo jwenn ki kote ou vle yo dwe. Lè w ap enskri nou akomode orè ou lè ou kite ou chwazi pran yon sesyon de 2 zè de tan oswa de sesyon de èdtan pou chak semèn. Sesyon sa yo ap viv pou nou mande ke ou swiv orè ou nan dire a.

Lang Yo Ofri:

 • Anglè

 • Kreyòl Ayisyen

 • Èspanyòl

Koute:

 • $500 pou yon sèl lang

 • $800 pou de (2) lang

Aprende Un Idioma

Te ayudaremos a dar el paso en el aprendizaje de un nuevo idioma. Nuestros profesionales son elegidos selectivamente para asegurarse de que tenga una gran experiencia de aprendizaje y llegue a donde quiere estar. Al inscribirse, nos adaptamos a su horario permitiéndole elegir tomar una sesión de dos horas o dos sesiones de una hora por semana. Estas sesiones son en vivo, por lo que le pedimos que siga su horario durante toda la duración.

Idiomas Ofrecidos:

 • Inglés

 • Criollo Haitiano

 • Español

Costar:

 • $500 por un idioma

 • $800 para dos idiomas