Referral Program

Student Referrals

 1. $25 per a successful student enrolled

 2. Students who enroll with someone else or get someone else to enroll receive a reduced rate.

  • Reimbursement of $25 on $100 course offering

  • Reimbursement of $100 on $250 course offering

  • Reimbursement of 10% on language learning services


Teaching Professional Referrals

 1. $5 per a hired teaching professional

Pwogram Referans

Referans Elèv Yo

 1. $25 pou chak yon elèv ki gen siksè enskri

 2. Elèv ki enskri ak yon lòt moun oswa jwenn yon lòt moun pou enskri resevwa yon pousantaj redwi.

  • Ranbousman $25 sou $100 kou ofrann

  • Ranbousman $100 sou $ 250 kou ofrann

  • Ranbousman 10% sou sèvis aprantisaj langaj

Anseye Referans Pwofesyonèl

 1. $5 pou chak yon ansèyman anplwaye pwofesyonèl

Programa De Referencia

Referencias De Estudiantes

 1. $25 por un estudiante exitoso inscrito

 2. Los estudiantes que se inscriben con otra persona o hacen que otra persona se inscriba reciben una tarifa reducida.

  • Reembolso de $ 25 en la oferta de cursos de $ 100

  • Reembolso de $100 en la oferta de cursos de $250

  • Reembolso del 10% en servicios de aprendizaje de idiomas

Referencias Profesionales Docentes

 1. $5 por un profesional de la enseñanza contratado